Poziv na kurs GBPro

Poštovani GBC ME članovi, prijatelji i kolege,

Nakon dvogodišnjih priprema, imamo zadovojstvo da vas obavestimo da Savjet za ekološku gradnju Crne Gore (GBC ME), uz finansijsku podršku Ambasade FR Nemačke u Podgorici, sprovodi projekat Edukacija stručnjaka zelene gradnje u sklopu koga organizujemo besplatan kurs Green Building Professional – GBPro.

Pozivamo vas da iskoristite ovu retku i dragocenu priliku i da se prijavite na ovaj kurs najvišeg kvaliteta i postanete Sertifikovani stručnjak zelene gradnje. Kurs je verifikovan od strane Svetskog GBC i sastoji se iz 10 poglavlja, a svako poglavlje iz više modula. Na svakom modulu predavanja de držati domadi i strani strčnjaci, koji su stekli međunarodni Sertifikat kao specijalisti za svaku od oblasti kojom se bave. Domadi predavači, lokalne teme i problematika karakteristična za ovaj drušveno–političko-klimatski region upotpunide standardni evropski sadržaj. Za predavače na engleskom jeziku de biti obezbeđen simultani prijevod.

Projekat počinje sastankom partnera, prezentacijom kursa i okruglim stolom tokom marta meseca 2016. godine. Kursevi, koji se sastoje od deset (10) celodnevnih obuka ce biti raspoređeni u periodu od aprila do decembra 2016. godine, na lokacijama u Podgorici, Tivtu i/ili Herceg Novom. Tačan raspored kurseva de biti utvrđen najkasnije do 1. aprila ove godine.

Pravo na učešde na kursu imaju svi koji se bave, usavršavaju, ili su nadležni za održivi razvoj i ekološku gradnju a zaposleni su u odgovarajudim ministarstvima, opštinskim organima, malim i srednjim preduzedima, ili su studenti na odgovarajudim fakultetima širom Crne Gore, odnosno saradnici nevladinih organizacija koji rade na razvoju održivih principa u građevinskoj industriji.

Napominjemo da samo polaznici koji prođu ceo kurs, dakle svih deset celodnevnih modula i uspešno polože kvalifikacione testove, stiču medjunarodni Sertifikat za stručnjake zelene gradnje – GBPro. Ovaj Sertifikat priznaju 102 Saveta za ekološku gradnju širom sveta, odnosno njihovih preko 100,000 članova, među kojima su vodede gradjevinske firme, arhitektonski biroi i brojne vladine i nevladine organizacije globalno (www.worldgbc.org ).

Skredemo vam pažnju da je broj mesta ograničen i da je kurs planiran za najviše 25 polaznika. Ističemo i to da se komericijalna vrednost ovog, za vas, besplatnog kursa u zemljama regiona i u Evropi krede oko 2,000 EUR po osobi. Ukoliko se ne prijavi 25 osoba koje žele i mogu da pohađaju ceo kurs, organizator je spreman da omogudi učešde i polaznicima koji iz bilo kog razloga ne mogu ili ne žele da pohađaju svih deset kurseva. U tom slučaju, polaznici se ne mogu kvalifikovati za sticanje GBPro sertifikata.

S obzirom da je broj mesta ograničen kriterijumi za selekciju kandidata su radna biografija i propratno motivaciono pismo koje treba da sadrži sledede:

  • odgovarajude profesionalno iskustvo i obrazovanje;
  • trenutno radno mjesto (osim za studente);
  • zbog čega želite da pohadjate Kurs i kako dete stečeno znanje koristiti u bududnosti?

Članovima GBC ME obezbeđena su po dva mesta na kursu bez obzira na kriterijume selekcije.

Rok za slanje aplikacija je 10. mart 2016. godine na email masa.perovic@gbc.me .

O sadržaju kursa možete saznati detaljnije na našem sajtu https://gbc.me/kursevi/ . Brošuru o kursu možete nadi putem linka https://gbc.me/wp-content/uploads/2013/09/GBP-flyer-for-the-website.pdf

U nadi da demo sarađivati u borbi da prostor u kome živimo i radimo učinimo lepšim i zdravijim.

GBC ME tim

download-pdf-button